Årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 75 personer närvarande.

Årsstämman beslöt att till valberedning utse Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Annika Bergengren.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof (ordförande) och Anders Pålsson.

Till revisor, för tiden intill slutet av 2015 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att bolaget ska ta upp ett femårigt konvertibelt förlagslån om nominellt högst cirka 98 Mkr genom utgivande av konvertibler. Lånet löper med en årlig ränta om 6 %. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer med företrädesrätt bolagets aktieägare. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 5 maj 2014. Teckning ska ske under tiden 12 – 27 maj 2014. Ett prospekt avseende konvertibelemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för konvertibelemissionen, se Midway Holdings pressmeddelande den 21 mars 2014.

Malmö den 23 april 2014
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF