VD:s kommentar

Stärkt finansiell position skapar intressanta tillväxtmöjligheter

Trots ett mycket utmanande år stärkte Midway Holding sin finansiella position. Våra befintliga innehav genererade ett starkt kassaflöde, och flera av bolagen förbättrade sina marknadspositioner. Nu ser vi fram emot organisk tillväxt och intressanta förvärv.

Affärsområde Industrial Services utvecklades väl under året med fin lönsamhet som följd. FAS och Norgeodesi har levererat den högsta försäljningen någonsin i respektive bolags historia och Landqvists resultat blev långt över de förväntningar vi hade när pandemin slog till.

Inom Safe Access Solutions har efterfrågan på HAKIs marknader varit generellt lägre under hela året. Samtidigt har HAKI snabbt ställt om sina kostnader och gjorde ett positivt resultat för helåret, trots en betydligt svagare försäljning än under 2019. I tider av osäkerhet är våra kunder mer benägna att se om befintliga ställningsflottor, snarare än att investera i nytt material. Det skapar relativt kraftiga inbromsningar, medan vi historiskt också har sett kraftiga ökningar av volymer när marknaderna återhämtar sig.

Effekter och hantering av Coronapandemin

Året började med en vikande efterfrågan för HAKI. När effekterna av Coronapandemin därefter slog till påverkade det efterfrågan ytterligare negativt. Vi vidtog omedelbart en rad defensiva åtgärder, som korttidspermitteringar, och kort därefter accelererade vi våra effektiviseringsprogram för att skapa en långsiktigt lägre kostnadsbas, dock utan att försämra HAKIs tillväxtmöjligheter. Det innebär att det finns goda förutsättningar för att framtida tillväxt snabbt kan ge en positiv inverkan på HAKIs lönsamhet. Successivt övergick vi till att agera offensivt genom att utveckla nya erbjudanden och arbetssätt i våra innehav för att hantera effekterna av Coronapandemin. HAKI lanserade produktanpassningar för att minska smittspridningen av Coronaviruset, FAS moderniserade sin produktportfölj genom att utveckla maskiner som tillverkar förkläden och Norgeodesi digitaliserade såväl sitt säljarbete som serviceaffären.

Förvärv och organisk tillväxt är högt på agendan

Pandemin har gjort det svårt för oss att bedriva en effektiv förvärvsprocess under 2020. Utöver det är det också vår bedömning att våra förvärvskriterier sannolikt varit något för snäva. Under året har vi därför vidareutvecklat vår förvärvsstrategi för att snabbt kunna fylla på med nya, intressanta förvärvskandidater. Vår ambition att göraförvärv till framför allt HAKI står fast. Det är mycket glädjande att vi efter årets slut, den 2 mars 2021, kunde kommunicera förvärvet av Vertemax. Vertemax är ett strategiskt intressant förvärv som på ett utmärkt vis kompletterar HAKI, främst med lösningar för säkert arbete på hög höjd.

Span Access Solutions, det brittiska bolaget som vi förvärvade i december 2019, integrerades under det första kvartalet. Vår positiva bild av bolaget står fast, det är ett intressant tillskott till HAKI med en fin kultur. På grund av pandemin har utvecklingen dock inte kunnat ta fart under 2020. För 2021 ser Span Access Solutions en rad intressanta potentiella projekt, men som en effekt av ytterligare vågor av pandemin finns en osäkerhet kring när dessa kan påbörjas. Under året har vi etablerat vårt innovationscenter vid Span Access anläggning i Skottland och vi ser nu fram emot att introducera bolagets innovativa lösningar i Skandinavien. Vi har under året accelererat och investerat ytterligare i HAKIs pågående tillväxtinitiativ. Exempel på organiska tillväxtområden är strategisk uthyrning i komplexa miljöer, en acceleration av Span Access intåg i Skandinavien samt produktutveckling inom exempelvis förnyelsebar energi, understöttning och digitalisering.

Långsiktiga, globala trender driver Safe Access Solutions marknader

HAKI drivs av en rad långsiktiga, globala trender. En är säkerhet, där vi globalt ser mer lagstiftning, vilket driver HAKIs affär. En annan är höjda lönekostnader, där HAKIs system efterfrågas eftersom det är tidseffektivt att montera och ta ned. Den tredje trenden är en ökande befolkning, vilket driver både nybyggnation och renovering, och därmed behovet av ställningssystem.

Under året har vi uppdaterat HAKIs varumärkesstrategi för att bättre återspegla vårt fokus på innovation, ständiga förbättringar samt vårt digitala erbjudande. HAKIs vision är att ”skapa säkra förhållanden för alla som arbetar i krävande miljöer” och bolaget ”drivs av att varje dag vara innovativt och utveckla nya lösningar och tjänster som skapar säkra arbetsförhållanden”. ”Never compromise on safety” innebär att vi ständigt måste bli bättre genom att lansera nya lösningar och produkter. Det handlar också om en tydlig och ansvarsfull kommunikation till våra kunder.

Hållbarhet är en naturlig del av HAKI sedan 1956

Under 2020 har HAKI fortsatt att strukturera sitt interna arbete kring hållbarhet. För oss är det naturligt att integrera hållbarhetsarbetet i HAKIs dagliga affär, eftersom i synnerhet säkerhet funnits i HAKIs gener sedan bolaget grundades 1956. Säkerhet är en stor och spännande marknad, och ett område som varje anställd kan känna stolthet över. Vi gör helt enkelt något som bidrar till ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla anställda på våra dotterbolag för det snabba, flexibla och ansvarsfulla sätt som de har agerat på under svåra förutsättningar.

 

Malmö i mars 2020
Sverker Lindberg, VD