Definitioner

Soliditet: Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder, inklusive räntebärande del av avsättningar men exklusive konvertibelt förlagslån, med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar.

Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Avkastning på eget kapital: Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttokassaflöde: Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar och ej kassaflödespåverkande poster.

Justerat rörelseresultat: Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster, dvs poster som är av engångskaraktär och inte kan förväntas återkomma som en del av den ordinarie verksamheten. För 2019 avser detta vinst om 8 Mkr vid avyttring av en fastighet.

Nettoinvesteringar: Årets investeringar minskade med årets avyttringar